Gwarancja

WARUNKI GWARANCJI NA SYSTEM TARASÓW EBANO TRADE

1.  Firma EBANO TRADE zarejestrowaną w Poznaniu przy ul. Obornicka 293, 60-691 Poznań – jako właściciel marki DESKIEBANO i gwarant systemu tarasów zwanej dalej „Produktami”, udziela gwarancji na zasadach poniżej określonych:

2. Gwarancja udzielona jest tylko i wyłącznie na wady tkwiące w Produktach.

3. Gwarancji podlegają Produkty prawidłowo zamontowane (tj. zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji montażu) prawidłowo użytkowane, a w szczególności spełniające następujące warunki:
1) pozostawienie odpowiednich odstępów dylatacyjnych wzdłużnych oraz poprzecznych pomiędzy deskami, a także obiektami sąsiadującymi wynikającymi ze specyfiki konkretnego miejsca użytkowania.
2) montaż na stabilnym i wypoziomowanym podłożu z zachowaniem zawartych w instrukcji montażu rozstawów punktów podpór.
3) wykorzystanie do montażu desek tarasowych wyłącznie klipsów z systemu – EBANO TRADE stanowiących integralną część systemu zwracając uwagę Użytkowników na fakt, iż deski kompozytowe ze względu na znaczną zawartość włókien drewna zachowują się w eksploatacji bardzo podobnie do naturalnych desek drewnianych, przy zachowaniu znacznie wyższej odporności na działanie czynników zewnętrznych.

4. Sprzedawca udziela gwarancji na okres, 25 lat od daty sprzedaży w zakresie:
1) gnicia i butwienia wynikającego z bezpośredniego działania grzybów, bakterii, mrozu, wody,
2) niszczenia wynikającego z działania owadów.

5. Sprzedawca nie udziela gwarancji na zmiany strukturalne i estetyczne produktów oraz zmiany geometrii wynikające z niewłaściwego osadzenia lub przygotowania niewłaściwej konstrukcji pod osadzenie desek (stalowej lub drewnianej).

6. Gwarancji nie podlegają:
1) zmiany fizyczne wynikające z normalnego użytkowania systemu;
2) uszkodzenia mechaniczne wynikające z działania obciążenia udarowego i statycznego. różnice w wymiarach Produktów nie przekraczające 2% dla szerokości i grubości oraz 0,2% dla długości;
3) zmienność wymiarów Produktów występujące po ich zamontowaniu a wynikająca z rozszerzalności materiału wraz ze zmianą temperatury otoczenia, nie przekraczająca 2% dla szerokości i grubości oraz 0,2% dla długości;
4) wady produktów spowodowane ich zastosowaniem w sposób odmienny niż wskazany przez Sprzedawcę w instrukcji montażu;
5) uszkodzenia, zmiany fizyczne i kolorystyczne wynikające z bezpośredniego lub pośredniego działania sił wyższych (nierównomierne osiadanie gruntu, uskok, podłoża, lawina, powódź, huragan, pożar, uderzania pioruna itp.).

7. Zasadność roszczeń gwarancyjnych może być weryfikowania w formie oględzin w miejscu zamontowania Produktów w terminie uzgodnionym przez dwie strony. Sprzedawca uprawniony jest do żądania od Klienta przedstawienia dodatkowych informacji Odmowa oględzin w miejscu ich instalacji lub odmowa przedstawienia dodatkowych informacji związanych z zaistnieniem wady jeśli jest to konieczne dla oceny zasadności zgłoszonej reklamacji, skutkuje nieuwzględnieniem roszczenia reklamacyjnego.

8. Zgłaszający wady Produktów jest zobowiązany do pozostawienia produktów w stanie nienaruszonym po ujawnieniu się aż do momentu przeprowadzenia oględzin lub uzyskania dodatkowych informacji pod rygorem wygaśnięcia gwarancji. Sprzedawca jako gwarant zastrzega sobie prawo oceny i kwalifikacji wad.

9. W przypadku uznania roszczeń gwarancyjnych reklamowany lub zwracany towar musi być zabezpieczony i zapakowany przez Klienta tak aby umożliwić jego sprawny i bezpieczny załadunek i transport.

10. W trakcie pierwszych tygodni użytkowania Produkty podlegają miejscowemu procesowi sezonowania i mogą zmieniać kolor do momentu osiągnięcia stabilizacji w konkretnych warunkach klimatycznych panujących w miejscu ich użytkowania. Na zmiany wynikające z okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Sprzedawca nie udziela gwarancji.

11. Koszty transportu i inne koszty związane z obsługą reklamacji w przypadku jej nieuznania pokrywa Klient.

12. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Sprzedawca dostarczy nabywcy produkt wolny od wad, lub w przypadku braku możliwości dostarczenia, produkt zastępczy spełniający analogiczne właściwości. W przypadku gdy wada nie jest możliwa do usunięcia lub jej usunięcie będzie za sobą pociągać nadmierne koszty. Sprzedawca może obniżyć cenę produktu. Sposób realizacji roszczeń gwarancyjnych zależy od Sprzedawcy.

13. Wszelkie dodatkowe koszty a także koszty transportu Produktów, poniesione przez nabywcę (montaż, demontaż itp.) nie są objęte gwarancją.

14. Gwarancja obejmuje terytorium Polski.

15. Prawem właściwym dla stosowania postanowień warunków gwarancyjnych Produktów jest prawo powszechnie obowiązujące w Polsce.

16. Niniejsza gwarancja nie wyłącza ani nie ogranicza uprawnień kupującego wynikającego z niezgodności towaru z umową.